Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řád ŠD

 
 

           

                     

                                     Základní škola a Mateřská škola Drozdov

                                             Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

 

                                

                                                ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

                                                 / je součástí školního řádu /      

                      

 

                    

 1. Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků 1. stupně základní školy.

K pravidelné denní docházce mohou být přijati žáci 1. - 5. ročníku.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce.

      Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách.        

       Provoz školní družiny se mění dle požadavku rodičů žáků.

       Časový rozsah provozu na školní rok / viz Vnitřní řád ŠD /.

 

 

 1. Školní družina má svoji samostatnou místnost, která se nachází v 1. patře budovy 

školy. Zároveň využívá i prostory mateřské školy / viz Vnitřní řád ŠD /.

 

 

 1. Oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 25 žáků / kapacita ŠD/.

 

 

 1. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 

 

 1. Přihlašování žáků do školní družiny - 1.den školního roku si žáci, kteří mají zájem navštěvovat ŠD, vyzvednou u vychovatelky přihlášku, kterou následující den řádně vyplněnou odevzdají opět vychovatelce ve ŠD.

      Žáka je možné do ŠD přihlásit a odhlásit i během roku. Odhlášení sdělí rodiče 

      nebo jiní zákonní zástupci žáka vychovatelce písemně. Vychovatelka odhlášení

      přiloží k přihlášce.      

      O vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy a jeho rozhodnutí se  

      řídí správním řádem /viz  odst.2.2. ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ a MŠ 

      Drozdov, čj. 186/2007/.

 

 

   6.   Měsíční výše úplaty je stanovena:

   100,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

   40,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině pouze před vyučováním.

   20,- Kč na jednoho žáka navštěvujícího kroužek „ Tvořivé činnosti “ při ŠD

   Způsob úhrady:/ viz. Směrnice ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání      

   ve školní družině čj. 192/2008 , čl. III /.

 

 

 

 

 1. Docházka přihlášených žáků je povinná, žáci jsou evidováni v Přehledu výchovně   vzdělávací práce. Za žáka, který byl ve škole a bez omluvy rodičů se do ŠD  nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Není-li dítě ve škole, nemusí být rodiči ze ŠD omluveno.

 

 

 1. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje zaznamenají na přihlášce do ŠD. Žák může být ze ŠD uvolněn i mimo dobu stanovenou přihláškou, má-li omluvenku od rodičů nebo osobním vyzvednutím žáka. V případě, že žák přinese omluvenku bez správných údajů / chybí datum, podpis atd./, není uvolněn. Stejně tak nebude uvolněn na telefonické požádání. Žáky, kteří nechodí domů sami ale s doprovodem, předá vychovatelka jen osobám, které jsou k tomu oprávněné - buď přihláškou / zadní strana - odchody dětí / nebo písemným přáním rodičů.

 

 

 9.  Pravidelnou docházku žáků do ŠD zapisuje vychovatelka do „Přehledu výchovně 

       vzdělávací práce. Nepravidelná docházka / žáci docházející do ŠD před 

       vyučováním, žáci čekající na odpolední vyučování, žáci čekající na zájmové

       kroužky nebo žáci navštěvují školní družinu příležitostně/ je zapisována

       do docházkového sešitu.      

 

 

 1.  Po skončení provozu ŠD před vyučováním odcházejí žáci do tříd samostatně.  

 Po 4. vyučovací hodině odcházejí na oběd žáci, kterým skončilo vyučování

         / viz. Režim oběda a odpočinkových činností / společně za vedení vychovatelky,

         stejně tak na odpolední svačinu a do šatny při odchodu na vycházku.

         Po 5. vyučovací hodině odvádí žáky k obědu i do ŠD učitelka vykonávající dozor

         ve školní jídelně.      

         Při odchodu žáků ze ŠD domů odvádí vychovatelka do šatny jen větší skupinu

         žáků, jde-li žák domů sám nebo malý počet, vychovatelka je neodvádí.

         Žáky, kteří využívají ŠD do konce jejího provozu, odvádí vychovatelka do MŠ,

         kde je předá pedagogovi, který za ně přebírá zodpovědnost

         / viz Vnitřní řád ŠD /.

 

 

 11.  Ve ŠD se žáci řídí pokyny vychovatelek, školním řádem, řádem školní  

   družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni.

   Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.     

         Bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostory ŠD, budovy školy a při

       pobytu venku se nevzdaluje od skupiny ostatních žáků.

       Na posílení kázně pro žáky ve školní družině jsou školským zákonem stanoveny

       tyto prostředky: důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení a vyloučení.

   Pokud žák porušuje školní řád, řád školní družiny a svým chováním narušuje 

   její činnost, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

         Řády školní družiny jsou pro žáky vyvěšeny ve třídě ŠD.

 

 

 

 

   12.  Vychovatelka odpovídá za bezpečnost 25 žáků při standardní činnosti ŠD.

        Pokud to specifika činnosti vyžadují, či při užívání hromadné dopravy, určí ředitel

        dalšího zaměstnance školy k dozoru.

 

       

13.    V případě úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc

         / lékárnička první pomoci se nachází v ředitelně školy /.

         Pokud je nutno ošetření lékařem nebo převezení žáka do zdravotnického zařízení,

         řídí se vychovatelka školním řádem - bod 3.1.

 

 

 1.   Režim školní družiny se mění dle provozu školní družiny,

        Režim oběda a odpočinkových činností se mění dle rozvrhu hodin jednotlivých 

        ročníků / viz . příloha Vnitřního řádu ŠD /.

 

 

 1.   Z důvodu potřebného časového prostoru pro výchovné a zájmové činnosti

        / průběžnými odchody žáků je činnost narušována / je vyzvedávání žáků 

         možné v době do 13.15 hod.  a nebo po 15. hodině.

 

 

16.   Žáci mají možnost odebírat odpolední svačiny.

        Žáci mají právo využívat nápoje, které zajišťuje ŠJ, nebo si mohou přinášet    

        nápoje vlastní. Pitný režim je zabezpečen v průběhu celého provozu ŠD.

 

 

  17.   Za cenné věci a hračky přinesené z domova do ŠD vychovatelka neručí.

 

 

 1.   Školní družina využívá i další prostory školy např. školní jídelnu, umyvárny, WC, 

        šatnu, školní dvůr, školní zahradu. Využívá i jiné prostory, ve kterých se činnost   

        školní družiny uskutečňuje - tělocvičnu na OÚ, hřiště u koupaliště, fotbalové

        hřiště TJ Drozdov apod.

        Při využívání těchto prostor se žáci řídí řády, které byly vydány ředitelkou školy

        / viz příloha ŠVP pro ZV/.

 

 

 1.   Pokud si žáka odcházejícího v doprovodu nikdo nevyzvedne do konce provozu ŠD, 

        vychovatelka vyzve rodiče telefonicky a vyčká jejich příchodu.

    Pokud nejsou rodiče žáka telefonicky dostupní nebo si žáka nevyzvednou ani

    po telefonickém rozhovoru, řídí se vychovatelka vnitřním předpisem.

        / viz příloha ŠVP pro ZV/.

 

 

 1.   Žáci se mohou dočasně umisťovat do ŠD i přesto, že do ní nejsou přihlášeni. 

  Dochází k tomu při čekání na odpolední vyučování, na zájmové kroužky nebo při   

  organizačních změnách ve výuce. Žáci se opět řídí řádem školy a řádem ŠD.

          Na odpolední vyučování a zájmové kroužky si žáky ve školní družině vyzvedávají

          vyučující nebo vedoucí kroužků. Po skončení vyučování a činnosti zájmových 

          kroužků přivádí vyučující nebo vedoucí kroužků žáky zpět do ŠD.

 

 1.   O provozu školní družiny v době řádných prázdnin, mimořádných prázdnin a

        mimořádného volna rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá

        vychovatelka žákům navštěvujícím ŠD lístek, kde rodiče vyznačí, zda mají o provoz

        ŠD zájem a v jakém rozsahu. Na základě počtu přihlášených dětí rozhodne ředitel,

        zda bude ŠD v provozu.

        Po projednání se zřizovatelem může ředitel / např. z důvodu malého počtu přihlášených

        žáků / činnost družiny v době školních prázdnin přerušit.

 

 

 1.   Informace rodičům poskytuje vychovatelka na zahajovací schůzce školní družiny

  v měsíci září / zde zákonný zástupce žáka obdrží tištěnou podobu řádu ŠD a 

  kontakty na vychovatelku /, na třídních schůzkách ZŠ, při individuálních 

  kontaktech - telefonických nebo osobních / dle domluvené schůzky/ nebo při

  vyzvedávání žáka, pokud to nenaruší činnost ŠD a bezpečnost žáků.

  Problémy, které by měly negativní dopad na psychiku dítěte, řeší vychovatelka

  s rodiči okamžitě. Další informace lze získat na nástěnce ŠD, která se nachází

  v přízemí budovy školy. 

  Ke komunikaci s vychovatelkou mohou rodiče využít také elektronickou poštu.

 

 

23.   Žák je chápán jako jedinečná lidská osobnost:

- má právo na vhodné prostředí, které vede k rozvoji jeho celkové osobnosti

- má právo na inspirující a nestresující prostředí

- má právo na úctu, porozumění, toleranci

- má právo na posilování sebevědomí  

              - má právo vyjádřit svůj názor

 

 

 24.   Žák si uvědomuje, že s každým právem je spojena i povinnost.

        

                                   

 

 

 

                                            Mgr. Eva Peksová                         Marcela Štichová

V  Drozdově 31.8. 2012        …..……………………….        ……………………………..

                                                              ředitelka ZŠ                            vychovatelka ŠD                     

 

 

 

 

 

 

TOPlist